نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پرچم هاي چند دوره تاريخي در ايران کثیرالمله را بشناسيم ....... نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1209
قصیده سنگسار!!!!!!!! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1270
فرزندان عزیز و آگاه لر به کمک زلزله زدگان بشتابید نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1223
یک نمونه از كولونياليسم فرهنگي نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1223
تشویق تماشاگران از اشتباه مرگ برخمینی بجای مرگ برشاه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1833