نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ما همین امروز هم می توانیم حمله کنیم نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1357
فریاد کارگران ستمکشیده لر در هفت تپه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1441
حرکت ناوگان دریایی عظیم آمریکا به سوی ایران نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2157
افزایش اخیر میزان خشونت دولتی در ایران نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1543
طی 6هفته نام مجاهدین از لیست تروریستی حذف خواهد شد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1419
پرس تي وي، تلويزيون انگليسي زبان جمهوري اسلامي نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1384
پرچم هاي چند دوره تاريخي در ايران کثیرالمله را بشناسيم ....... نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1448
قصیده سنگسار!!!!!!!! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1523
فرزندان عزیز و آگاه لر به کمک زلزله زدگان بشتابید نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1468
یک نمونه از كولونياليسم فرهنگي نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1471