نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فریاد کارگران ستمکشیده لر در هفت تپه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1419
حرکت ناوگان دریایی عظیم آمریکا به سوی ایران نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2136
افزایش اخیر میزان خشونت دولتی در ایران نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1520
طی 6هفته نام مجاهدین از لیست تروریستی حذف خواهد شد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1401
پرس تي وي، تلويزيون انگليسي زبان جمهوري اسلامي نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1366
پرچم هاي چند دوره تاريخي در ايران کثیرالمله را بشناسيم ....... نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1431
قصیده سنگسار!!!!!!!! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1506
فرزندان عزیز و آگاه لر به کمک زلزله زدگان بشتابید نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1453
یک نمونه از كولونياليسم فرهنگي نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1453
تشویق تماشاگران از اشتباه مرگ برخمینی بجای مرگ برشاه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2071