نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پرچم هاي چند دوره تاريخي در ايران کثیرالمله را بشناسيم ....... نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1385
قصیده سنگسار!!!!!!!! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1457
فرزندان عزیز و آگاه لر به کمک زلزله زدگان بشتابید نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1410
یک نمونه از كولونياليسم فرهنگي نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1406
تشویق تماشاگران از اشتباه مرگ برخمینی بجای مرگ برشاه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2025