نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
یک نمونه از كولونياليسم فرهنگي نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1499
تشویق تماشاگران از اشتباه مرگ برخمینی بجای مرگ برشاه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2125