نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
همتباران ؛این انتقادات ما نیست بلکه اعترافات سران همین سیستم مافیایی است نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1617
اتابکان لربزرگ در منطقه بختیاری (بخشی از تاریخ ملت لر) نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1850
به بهانه سالگرد جاودانه شدن حمید اشرف ؛ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1770
جوانان لربی آینده وحقوق یا گنگسترهای حرفه ای !! قصاوت با شما نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1707
امیر ارشد تاجمیر فرزند برومند لر را هیچگاه فراموش نمیکنیم. نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2084
جشن گلونی سنگر شکستن بت ممنوعیت شادی برای ثبت در تاریخ ملت لر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1744
تازيانه توسعه رضاخاني بر پشت عشاير « لر » نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1900
کاهش سن اعتیاد، سوءمصرف موادمخدر صنعتی در میان جوانان نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1877
من شهرستانیم، به عبارتی همون دهاتی! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2003
سرزمینهای لرنشین جای نالایقان نیست نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2041