روحانى سخن نگفت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بهار سكته كرد و ما ناچار

روحانى را در گلدان كاشتيم

قهرمان ما روحانى اما

 سخن نگفت

 روحانى دراين ظلام  ر...د و رفت

صد و بيست و پنج زندانى

طناب بر حلقومشان كشيديم ولى

روحانى سخن نگفت

 

روحانى در سكوت

دندان ضعف بر جگر خسته بست و رفت

 

روحانى سخن بگو

با سكوت پنجه ميفكن

مرغ خامنه اى جوجه ى مرگى فجيع را

 

بر ايرانيان به بيضه نشسته اس

روحانى سخن نگفت

 

چون ابرى تيره

 

از افق ولى فقيه

از تيرگى آمد

 

مارا به خون بست و رفت

روحانى سخن نگفت

 

چشم كور بر ستم ما بست و رفت

آدمها از طناب آويزان

 

روحانى دراين ظلام  ر...د و رفت

روحانى خا...ك..ته بود

 

يك‌دم دراين ظلام گ..يد و ر...د و رفت

 https://khodnevis.org/article/53040#.Uld-ptgRpMg