کاش سران رژیم بخاطر عصبانیت و مبارزه با مخالفان!!!

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

همتبارن عزیز لر ، به نظر شما میشود از فردا به خاطر مبارزه با ما فعالان دفاع از حقوق ستمدیگان لر ، یکجا و بدون کم و کاست تمام مشکلات مملکت را با دستور مستقیم فرماندهی کل قوا حل کنند و مردم روی خوش زندگی را ببینند ؟عکس: ‏همتبارن عزیز لر ، به نظر شما میشود از فردا به خاطر مبارزه با ما فعالان دفاع از حقوق ستمدیگان لر ، یکجا و بدون کم و کاست تمام مشکلات مملکت را با دستور مستقیم فرماندهی کل قوا حل کنند و مردم روی خوش زندگی را ببینند ؟ ای کاش این تهدید عملی شود و همه ما دشمنان خدا  و رسول خدا ها و نماینده جهان اسلام را دستگیر و تمام مشکلات مردم ستمدیده لر را اول و تمام ایران را دوم حل کنند و گردانندگان نظام ولائی مافیائی جمهوری اسلامی از دست ما فعالان لر به هر کجا که مشکوک هستند و احتمالا با ما در ارتباط هستند  ، برای ساکت کردن ما روی آورند و در نهایت ما را با خلع سلاح کردن (شعاری ، چون فعلا در حال مذاکره و گفتگو هستیم !!!) بر زمین سیاه بزنند .... کاش کاش کاش من از اعماق قلبم دعا میکنم که کاری کنند ما دروغگوی عالم و آدم بشیویم .... کاش کاش کاش برای ما بهانه ای برای نق زدن نگذارند !×××! یعنی میشود ؟ یعنی میشود فردا از همه سران نظام با عصبانبت از توهینها و شعارهای ما ریشه بیکاری و گرانی و فقر و فحشاء و اعتیاد و خلاصه هر شعار دیگری که ما میدهیم را از ریشه خشک کنند ؟ نظر شما چیست ؟ یعنی همه ما را بیکار میکنند و مردم به ریش ما به عنوان انسانهائی تهمت زن و هوچی بخندند ؟ مائی که با توجه به نبودن هیج مشکلی در سطح سرزمینهای ستمدیده لر نشین ، چرا وراجی میکنیم و مردم را نگران فردای دخالت در سوریه و عراق و در نهایت نگران آینده فرزندانشان میکنیم !! یعنی میشود ؟‏

ای کاش این تهدید عملی شود و همه ما دشمنان خدا و رسول خدا ها و نماینده جهان اسلام را دستگیر و تمام مشکلات مردم ستمدیده لر را اول و تمام ایران را دوم حل کنند و گردانندگان نظام ولائی مافیائی جمهوری اسلامی از دست ما فعالان لر به هر کجا که مشکوک هستند و احتمالا با ما در ارتباط هستند ، برای ساکت کردن ما روی آورند و در نهایت ما را با خلع سلاح کردن (شعاری ، چون فعلا در حال مذاکره و گفتگو هستیم !!!) بر زمین سیاه بزنند .... کاش کاش کاش من از اعماق قلبم دعا میکنم

کاش کاش کاش من از اعماق قلبم دعا میکنم که کاری کنند ما دروغگوی عالم و آدم بشیویم .... کاش کاش کاش برای ما بهانه ای برای نق زدن نگذارند !×××! یعنی میشود ؟ یعنی میشود فردا از همه سران نظام با عصبانبت از توهینها و شعارهای ما ریشه بیکاری و گرانی و فقر و فحشاء و اعتیاد و خلاصه هر شعار دیگری که ما میدهیم را از ریشه خشک کنند ؟ نظر شما چیست ؟ یعنی همه ما را بیکار میکنند و مردم به ریش ما به عنوان انسانهائی تهمت زن و هوچی بخندند ؟ مائی که با توجه به نبودن هیج مشکلی در سطح سرزمینهای ستمدیده لر نشین ، چرا وراجی میکنیم و مردم را نگران فردای دخالت در سوریه و عراق و در نهایت نگران آینده فرزندانشان میکنیم !! یعنی میشود ؟ ارسالی خانم ن ب از صفحه فیس بوکشان با این عکس برای درج درسایت جنبش رهایی بخش لر

www.lorestan11.com