مسائل و مشکلات ملیت لر با ادبیات ساده لری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
مصاحبه با فعال سیاسی لر، آقای فرامرز بختیار در خصوص مسائل و مشکلات ملیت لر
مصاحبه با فعال سیاسی لر، آقای فرامرز بختیار در خصوص مسائل و مشکلات ملیت لر