ما لرها , غارتگریم یا مللی مانند فارس و عرب و ترک و غیره ؟؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

خبر هرچقد قدیمی باشد اما تذکر اینگونه مطالب سبب جلوگیری از تکرار این مکررات تا قبل از توقف بیرحرمتی ها ........  بقول ما لرها ، انداختن سنگ برای بستن دهان سگ به هنگام پارس بیهنگام است . 

مهمان یکی از برنامه های صدا و سیمای فارس , بین صحبت هاش به غارتگری لرهای بختیاری اشاره میکنه ! بعد که با دستپاچگی مجری برنامه روبرو میشه , میگه ببخشید منظورم لرهای ممسنی بوده ! مجری دستپاچه تر میشه !مهمان شکر خورده , میگه معذرت می خواهم منظورم لرهای بویراحمد بوده !!

خوب بالاخره لر لره ! و چه بختیاری چه ممسنی چه لک چه بویراحمد اینها غارتگرند ! مگر نه اینکه این لرها , هفتاد هشتاد سال است که نفت فارس ها را غارت می کنند و از این نفت سهمی به خود فارس ها نمیرسه ؟ مگر نه اینکه این لرها , دارند آب دز و کارون و زاینده رود را از مناطق فارس نشین چپاول می کنند و میدزدند و می برند به لرستان خودشون و مناطق فارس نشین را تبدیل به کویر کردند ! مگر نه اینکه این لرها همه وزارت ها و مناصب کشوری و لشکری و اقتصادی و سیاسی و و مهم مملکت را از چنگ فارس و دیگر اقوام چپو کرده , دزدیده و در ید اختیار خودشون دارند !!

یادم هست که در جوانی عشق و اشتیاق به کتاب و تالیفات مورخ و نویسنده خوش قریحه کرمانی , باستانی پاریزی , مرا کتابخوان و مشوق به کتابخوانی کرد .همه کتب این استاد را خوندم و از بر بودم !! حیران و شیفته اش بودم و البته دلخور ازش که چرا در کتاب هاش از اقوام غیر فارس , همچون ترک و بلوچ و کرد و بخصوص لر مخصوصا ما لرهای بختیاری با صفت نژادپرستانه و غارتگر یاد کرده بود ! 
سالها بعد وقتی که دانشگاه تهران در رشته باستان شناسی قبول شدم و دانستم که دپارتمان تاریخ درست جنب دپارتمان باستابننشناسی است و استاد باستانی پاریزی آنجا تدریس می کند , بی فوت وقت سر کلاس اش رفتم . استاد سخت پیر بود و کلاس درس اش برعکس کتاب هایش, چنگی بدل نمی زد ! وقتی که کلاس تمام شد در قفای استادرفتم و از ارادت سالیان سال خودم به ایشان و نوشتجات شان گفتم و آخرسر عقده دل گشادم و گله کردم که شما نوشته اید که : مشروطه بختیاری گیر شد ! یعنی بختیاری ها , به اسم مشروطه مملکت را و منجمله کرمان را چپو کردند ! شما نوشته اید که خوانین لر بختیاری , که حاکمان کرمان بودند کلاه نمدی خود جلوی رعا یا ی فارس می گرفتند و می گفتند : پرس پیل کو ( پره پولش کن )!

یا اینکه در وصف غارتگری ترکان از کتاب تاریخ کرمان در عهد سلاجقه شاهد آورده اید که چون فصل درو غلات زارع تاجیک (فارس ) کرمانی فرا میرسید و موسم مالیات , از بن هر خوشه گندم سواره ای ترکمن و از بغل هر ساقه جو پیاده ای ترک , برای استاندن باج و خرج , بر سر کرمان خراب می شد !

شما چطور این همه بیعدالتی و ظلم و جور چندصدسال پیش را می بینید اما سرقت و چپاول نفت لرها ی محروم را که خرج آبادانی کرمان شما و همتباران فارس تان در یزد و تهران و مشهد و اصفهان شده نمی بینید ؟ شما گفته اید که بعد مشروطیت لرهای بختیاری همه مناصب دولتی را در ایالات ایران غصب کردند , الان چطور است که همه فارس های کرمانی و اصفهانی ایزدی و مشهدی و ..همه مناصب لشکری و کشوروی و سیاسی و اقتصادی را در اختیار خود دارند و لر و بلوچ و کرد و عرب و ترک و ..غیره در حاشیه اند , شما به عنوان یک نخبه فارس ,چطور است که این غارت و بی عدالتی این هفتادهشتادساله ملی پهلوی و حکومت اسلامی را که همتباران فارس شما بر اریکه قدرت سوارند را ندیده اید و انتقادی نکرده اید ! 
استاد با لودگی و خوشمزگی و مسخرگی ( که از ویژگی های نخبگان فارس است ) گفت : من مورخ هستم کمتر به تاریخ معاصر علاقه مندم !

نقل است که ملا نصیرالدین به دروغ ادعای ستاره شناسی و رمالی کرد ! کسی پرسیدش که : بگو در مشت من چه چیزی پنهان است اگر جواب راست دادی زردالویی را که در مشت پنهان کرده ام به تو جایزه می دهم ؟ ملا گفت : احمق چه بدانم ! من ستاره شناسم !از آسمان ها باخبرم , از روی زمین بی خبرم !

اعتراض لرهای ممسنی علیه صدا و سیمای فارس

ارسالی یاران جنش رهایی بخش لر برای درج در سایت جنبش رهایی بخش لر 

www.lorestan11.co